Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorwaarden WerkenbijKPMG.nl

Laatste wijziging: 4 november 2019
Download hier de pdf

Deze website voorwaarden (hierna "Website voorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de KPMG Werken Bij website, te raadplegen via: werkenbijKPMG.nl (hierna: "Website") van KPMG Staffing & Facility Services B.V.  (hierna: “KPMG”).

1. Toepasselijkheid

1.1 De Website voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website, welk gebruik onder andere kan bestaan uit,  maar niet beperkt is tot, het aanmaken van KPMG&Me Dashboard, bijhouden van voorkeuren met betrekking tot vacatures en monitoren van sollicitaties en evenementen.

1.2 Door het gebruik van de Website, aanvaardt u als gebruiker van de Website (hierna: "Gebruiker") deze Website voorwaarden en het daarbij behorende privacy statement (hierna: “Privacy Statement”).

1.3 De Website voorwaarden en het Privacy Statement zijn te raadplegen, te downloaden, te printen en op te slaan via de Website.

1.4 Indien de Website gebruikmaakt van diensten van derde(n), zijn tevens de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) van toepassing. KPMG is niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookie beleid van derde(n). Bij tegenstrijdigheid tussen de Website voorwaarden en het Privacy Statement enerzijds en de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) anderzijds, prevaleren de Website voorwaarden en het Privacy Statement.

1.5 Indien via de Website kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties en/of indien aanvullende KPMG-diensten kunnen worden afgenomen, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Website voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden.

1.6 KPMG kan de Website voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op de Website of per e-mail bekend gemaakt. Substantiële wijzigingen zullen niet van kracht worden dan na verloop van 30 dagen nadat Gebruiker daarover in kennis is gesteld of op een latere datum die in de kennisgeving is bepaald. Indien Gebruiker de Website na deze periode blijft gebruiken, stemt Gebruiker in met de gewijzigde Website voorwaarden.

2. Toegang tot de Website

2.1 De Gebruiker verkrijgt, na registratie, een niet-exclusief, vrij van royalty’s, beperkt en herroepelijk recht van toegang tot en gebruik van de Website en de content die daarop van tijd tot tijd wordt geplaatst door of namens KPMG, mits de Gebruiker deze Website voorwaarden accepteert. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Website te gebruiken voor commerciële doeleinden.

2.2 De Gebruiker mag de Website en daarbij behorende content niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, de-compileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPMG. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Website te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

2.3 KPMG heeft te allen tijde het recht om de Website en haar content aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de Website te ontzeggen, het gebruik van de Website te beperken of de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend onmogelijk te maken.

2.4 De inlogcodes zijn persoonsgebonden, niet-overdraagbaar en geheim. De Gebruiker zal zorg dragen voor zorgvuldig gebruik van de inlogcode(s). Gebruiker is verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van de inlogcode en jegens KPMG aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van inlogcodes in strijd met deze Website voorwaarden. Gebruiker vrijwaart KPMG tegen eventuele aanspraken van derden ter zake daarvan, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan wel bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van KPMG. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die KPMG in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

3. Gebruik

3.1 Het gebruik van de Website is voor eigen rekening en risico. KPMG streeft ernaar juiste en tijdige informatie te verstrekken. KPMG kan echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt ontvangen nog juist is of in de toekomst blijft.

3.2 Gebruiker staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan KPMG ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3.3 Om van de Website gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf, op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

3.4 De Gebruiker neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van zijn apparatuur, infrastructuur en datacommunicatieverbinding tegen virussen, malware en vergelijkbare bedreigingen en om te voorkomen dat door het gebruik van de Website ongeautoriseerde derden toegang zouden krijgen tot de Website

3.5 KPMG behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) informatie en uitingen te verwijderen die op de Website zijn geplaatst, zonder dat de Gebruiker daar enig recht aan kan ontlenen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) Website, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij KPMG en haar licentiegevers.

4.2 De Gebruiker zal de naam en reputatie van KPMG, en andere KPMG-entiteiten, te allen tijde in acht nemen en er voor zorg dragen dat haar gebruik van de Website op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van KPMG (en andere KPMG-entiteiten).

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1 De Website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. KPMG kan echter niet garanderen dat de Website altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn.

5.2 Hoewel de inhoud van de Website met de grootste zorg is samengesteld en KPMG er naar streeft om actuele, juiste en volledige informatie te verstrekken, geeft KPMG expliciet noch impliciet enige garantie dat de op de Website verstrekte informatie actueel, juist en volledig zijn. De Gebruiker aanvaardt dat de toegang tot en het gebruik van de Website, alsmede het gebruik van de op de Website verstrekte informatie, uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker geschiedt.

5.3 KPMG is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de Website.

5.5 De Gebruiker vrijwaart KPMG voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Website. De Gebruiker zal KPMG alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die KPMG als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

6. Beëindiging

6.1 De Gebruiker en KPMG kunnen het gebruik van de Website, zonder opgave van redenen, op ieder gewenst moment beëindigen.

7. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting

7.1 Op de Website voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de Website vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde Nederlandse rechter.